On Pointify skapar framdrift i projekten

On Pointify och vår unika metodik hjälper projektledaren att styra projektdeltagarna så att projektet följer tidsplaner och budget. Konflikter både under projekttiden och juridiska konflikter efter projektet undviks. Det ger en god arbetsmiljö för alla inblandade.

Hur svårt ska det vara att få en tidsplan och budget att hålla?

Uppenbarligen väldigt svårt, med tanke på den stora mängd projekt som inte bara blir försenade, utan även drabbas av ökade kostnader. Vi är övertygade om att nyckeln till lyckade projekt ligger i att få en struktur i projekten som är fostrande och skapar framdrift.

Genom vår mångåriga erfarenhet av olika byggprojekt skapar vi nu ett digitalt mötesverktyg som säkerställer att alla deltagare gör det de ska, i tid och att konsekvenserna för uteblivna åtaganden visualiseras för samtliga. Dessutom gör verktyget att deltagarna arbetar mellan mötena med sina respektive åtaganden, så att möten i första hand blir effektiva beslutsmöten och inte diskussionsmöten.

Genom metodiken och det digitala mötesverktyget nås samma resultat om deltagare deltar på distans som om de närvarar fysiskt på projektmötet. Effekten blir färre resor, vilket leder till en mindre miljöpåverkan. Möjligheten att samverka över nationsgränserna utan resor underlättas och tidsåtgången för möten i projekt minskas.

Problem

Vi har förmodligen alla deltagit i projekt som har dragit ut på tiden och/eller ökat i kostnad. Uppenbarligen uppstår det problem när flera personer ska samverka mot ett gemensamt mål. Vi har identifierat att det ofta beror på:

  • Att projektdeltagare kan undvika att leverera svar på frågor i tid
  • Att projektdeltagare inte ser konsekvenserna som enskilda förseningar ger
  • Att beslut tas av personer som inte har ansvar för att ta beslutet
  • Att projektmöten på distans inte fungerar lika bra som fysiska möten

”Bristande projektstyrning i stora projekt kostar enorm tid och resurser i onödan och tid ÄR pengar. Jag och flera andra projektledare har länge känt en avsaknad av ett hjälpmedel som håller reda på leveranser, frågor, beslut, ansvar och andra stora och små delar i ett projekt” // Magnus Pettersson, byggkonsult och projektledare

Ökade kostnader och förseningar ska utredas juridiskt. Det är svårt att i efterhand utreda orsakerna. Dessutom skapar ett dåligt genomfört projekt osämja, dålig arbetsmiljö och stress.


Lösning

On Pointify är ett digitalt mötesverktyg som är fostrande och skapar framdrift i projekten. All kommunikation inom projektet är spårbar och vem som har ansvar för vad, samt om denne levererat i tid, framgår tydligt i On Pointify.

Skulle någon missköta sig och inte fullfölja sitt ansvar blir detta tydligt för alla projektets deltagare. Även konsekvenserna det ger för projektet visualiseras. Dock gör On Pointify det lätt för deltagarna att genomföra sina åtaganden och leverera svar på frågor i tid. Deltagarna i projektet ska genom verktyget kommunicera med varandra innan projektmötena, så att man är förberedd och har behandlat frågor i projektet, innan projektmötet. Mötet blir på så sätt till största delen ett beslutsmöte, där alla deltagare blir medvetna om vilka beslut som tas.

För projektledaren har On Pointify många andra fördelar som hör samman med uppdraget att nå målet för projektet (resultat, kvalitetsmål och så vidare) för den lägsta kostnaden.

Magnus Pettersson On Pointify

On Pointify logo

”On Pointify ska ses som det naturliga valet för alla yrkesgrupper, på en global marknad, som vill ha möjligheten att genomföra effektiva projektmöten på distans och samtidigt hålla ihop ett gemensamt mål.” // Magnus Pettersson, grundare av On Pointify